ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 2
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2527
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 2 คัดจากเมล็ดพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Mcol 113 กับ Mcol 22 นำมาจากศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อนนานาชาติ ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองพืชไร่ระยองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 นำต้นที่คัดเลือกจากเมล็ดมาปลูกแบบต้นต่อแถวคัดเลือกได้สายพันธุ์ CM 305-21 ให้ผลผลิตหัวสดและมีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงกว่าพันธุ์ ระยอง 1
ยอดและใบแรกที่เจริญเต็มที่สีเขียวอ่อน ก้านใบสีเขียวอ่อนปนแดง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน หัวเปลือกมีสีน้ำตาลอ่อนเนื้อในมีสีเหลืองอ่อนความสูงของต้นประมาณ 285 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารประมาณ 8 เดือน เพื่อส่งโรงงานประมาณ 10-12 เดือน
ผลผลิตหัวสดสูงเฉลี่ย 4,161 กิโลกรัมต่อไร่ เนื้อมันสด มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 เนื้อหัวสีเหลือง เนื้อเหนียว เหมาะสำหรับบริโภคและเป็นอาหารสัตว์ ต้านทานต่อโรคใบไหม้ปานกลาง
ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ควรเก็บเกี่ยวในสภาพดินที่ไม่แห้งแล้ง หรือมีการให้น้ำจึงจะได้หัวมันที่มีคุณภาพในการบริโภค