ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 11
วันที่รับรอง 13 มกราคม 2520
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวพันธุ์ กข 11 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ IR 661 ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติประเทศฟิลิปปินส์กับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมพันธุ์ดีของไทย ที่สถานีทดลองข้าวหันตราในปี พ.ศ.2512 ทำการปลูกเปรียบเทียบคัดเลือกได้สายพันธุ์ WP 153
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวเมื่อปลูกแบบปักดำ 140 วัน ต้นสูงประมาณ 115 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็งไม่ล้มง่ายใบและกาบใบสีเขียวใบมีขนใบธงค่อนข้างตั้งตรง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแก่ปานกลางรวงยาวแน่นปานกลางระแง้ถี่คอรวงสั้นข้าวเปลือกสีฟางมีขนสั้นบนเปลือกข้าวกล้องยาวเรียว ยาว 7.6 มิลลิเมตรกว้าง 2.3 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิตร น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 3.34 กรัม ข้าวสุกค่อนข้างแข็ง ปริมาณอมิโลส 29-32 เปอร์เซ็นต์ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
ผลผลิตประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคคอรวงเน่า
พื้นที่ที่มีการชลประทานหรือพื้นที่ควบคุมน้ำได้ปลูกได้ตลอดปี
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบหงิก เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนกอ