ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ ชัยนาท 1
วันที่รับรอง 14 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยพันธุ์ชัยนาท 1 ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ F160 กับพันธุ์ CO.775 ทำการผสมอ้อยต่าง ๆ ในแปลงรวบรวมและศึกษาพันธุ์อ้อย ที่สถานีทดลองพืชไร่ชัยนาท ปี พ.ศ.2519 ทำการเพาะเมล็ดได้อ้อยลูกผสมประมาณ 3,968 ต้น นำมาปลูกแบบต้นต่อหลุม และคัดเลือกเฉพาะกออ้อยที่มีลักษณะดีเด่น
ใบมีขนาดใหญ่ ปล้องยาวมาก โคนโต สีน้ำตาลอมเขียว ไม่มีร่องตา ข้อโปนเด่น ออกดอกประมาณเดือนตุลาคม แตกกอดีปานกลาง ประมาณ 5 ลำต่อกอไม่ต้านทานการหักล้ม กาบใบไม่หลุดร่วงเอง แต่ลอกง่ายเหมาะที่จะใช้ปลูกในเขตชลประทานและที่มีดินเหนียวจัด ต้านทานโรคแส้ดำปานกลาง ทนแล้ง เจริญเติบโตค่อนข้าง เร็ว
เป็นพันธุ์ที่ให้น้ำตาลต่อไร่สูงผลผลิตสูงประมาเณ 15-18 ตันต่อไร่ ในไร่เกษตรกรที่มีน้ำชลประทานให้ผลผลิต 11 -15 ตันต่อไร่ ในสภาพน้ำฝนให้ค่าความหวาน 12-13 บริกซ์
ในเขตที่มีการชลประทานและในสภาพดินเหนียว ถ้าปลูกในเขตภาคตะวันออกจะออกดอกเร็ว ควรปลูกเป็นอ้อยข้ามปี คือปลูกหลังเดือนกรกฎาคม
ปลูกในสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงจะมีการหักล้มง่าย