ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ แก่นจันทร์
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์แก่นจันทร์พันธุ์ข้าวพึ้นเมืองของภาคใต้เก็บรวงมาจากนาเกษตรกรในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองเมื่อปี พ.ศ.2509 ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์นำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรปรากฏว่าต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญบางชนิดและให้ผลผลิตเฉลี่ยดีเท่า ๆ กับข้าวพันธุ์นางพญา 132
ข้าวไวต่อช่วงแสงเก็บเกี่ยวระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ลำต้นสูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5-6 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.54 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.2 มิลลิเมตร รูปร่างเรียวลักษณะข้าวสุกร่วนคล้าย กข 13
คุณภาพเมล็ดดีกว่า กข 13 ผลผลิตดีกว่าข้าวนางพญา 132 ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาลและต้านทานปานกลางต่อเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว
เหมาะสำหรับปลูกเป็นข้าวนาสวนในภาคใต้เท่านั้นไม่แนะนำให้ปลูกในภาคอื่น
ไม่ต้านทานโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล