ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวสาลี
พันธุ์ สะเมิง 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวสาลีพันธุ์ สะเมิง 1 เป็นพันธุ์ข้าวสาลีลูกผสมพันธุ์ดีชื่อ อินเนีย 66 เป็นข้าวสาลีขนมปัง ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสาลีพันธุ์เลอร์มาโรโฮ 64 กับโซโนร่า 64 นำเข้ามาทดลองปลูกที่สถานีทดลองพืชสวนฝางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2510 และปลูกทดลองที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง
ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 80 เซนติเมตร หูใบสีแดง รวงมีหาง อายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 115 วัน ให้ผลผลิตสูง เมล็ดมีสีน้ำตาลแดง ขนาดใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ เมล็ดหักน้อย น้ำหนัก 100 เมล็ด 4.23 กรัม เมล็ดมีขนาดยาว 7.25 มิลลิเมตร อัตราการสกัดเมล็ดเป็นแป้ง 70 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 330 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและค่อนข้างต้านทานโรคราสนิม แป้งที่นวดแล้ว มีความยืดหยุ่นใช้ทำขนมปัง และทำแป้งเอนกประสงค์ดี
ปลูกในภาคเหนือ
ต้นค่อนข้างเตี้ยทำให้ผลผลิตต่ำ