ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวบาร์เลย์
พันธุ์ สะเมิง 2
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวบาร์เลย์พันธุ์สะเมิง 2 พันธุ์ไอบอน 42 ได้มาจากศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ(CIMMYT) เมื่อปี พ.ศ.2517 นำมาทดลองปลูกครั้งแรกที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ปลูกทดลองตามสถานีทดลองต่าง ๆ หลายแห่งให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี
ลำต้นเจริญเติบโตเต็ม สูงประมาณ 75 เซนติเมตร รวงมีหาง เมล็ดติดเปลือก อายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 125 วัน ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง น้ำหนัก 100 เมล็ด 3.36 กรัม เมล็ดมีขนาดยาว 8.15 มิลลิเมตร
ผลผลิตค่อนข้างสูง เฉลี่ย 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณภาพมอท์ลเป็นที่ยอมรับในการผลิตเบียร์
ปลูกใน ภาคเหนือ
เติบโตไม่ดีในสภาพอากาศร้อน ในสภาพพื้นที่ปลูกชื้นแฉะจะเป็นโรคต้นกล้าเน่า และเป็นโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้มาก