ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช กล้วยน้าว้า
พันธุ์ สุโขทัย 1
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ให้ผลผลิตสูง 1.1 น้ำหนักเครือเฉลี่ย 16.1 กิโลกรัม สูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง (13.7 กิโลกรัม) ร้อยละ 17 1.2 จำนวนหวีเฉลี่ย 9.8 หวีต่อเครือ สูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง (8.9 หวี) ร้อยละ 10 2. คุณค่าทางโภชนาการ ต่อกล้วยน้ำว้า 100 กรัม 2.1 วิตามินบี 3 0.006 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยนาว้ามะลิอ่อง (0.003 มิลลิกรัม) ร้อยละ 97 2.2 โพแทสเซียม 309 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง (279 มิลลิกรัม) ร้อยละ 11 3. ลักษณะผลค่อนข้างป้อมกลม เนื้อมีสีครีมอ่อน เนื้อละเอียดเหนียว รสหวานไม่ปนเปรี้ยว
สามารถปลูกได้ดีทั่วไป ในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี