ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะละกอฮอลแลนด์
พันธุ์ ศรีสะเกษ
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัม/ต้น สูงกว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 34.7 2. ต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวสะดวก ความสูงถึงปลายยอด 128 เซนติเมตร สูงน้อยกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 4.5 3. เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นใหญ่ แข็งแรงและสมดุลที่จะรับน้าหนักผลผลิตได้มาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น 4.7 เซนติเมตร ใหญ่กว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 17 4. เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก 209 วัน เร็วกว่าพันธุ์การค้า 46 วัน 5. ความหนาเนื้อ เฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร หนากว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 16.7 6. สีเนื้อสีส้มอมแดง (O-R N30 A) สีเข้มกว่าพันธุ์การค้า (O N25 A)
1. ปลูกได้ทั่วไป ที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี และมีแหล่งน้ำเพียงพอ 2. แนะนำให้ปลูกหลุมละ 1-2 ต้น เพื่อคัดแยกเพศดอก
1. ไม่ควรปลูกในพื้นที่มีโรคไวรัสจุดวงแหวน (PRSV) และมะละกอตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) จะทาให้มะละกอที่ปลูกเป็นโรคและมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 2. ไม่ควรปลูกในที่ลุ่มต่ำ หรือดินระบายน้ำเลว