ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวบาร์เลย์
พันธุ์ สะเมิง 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
ข้าวบาร์เลย์พันธุ์ สะเมิง 1 คือพันธุ์ ไอบอน 118 ได้มาจากศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) เมื่อ ปี พ.ศ.2517 นำมาทดลองปลูกครั้งแรกที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ปลูกทดลองตามสถานีทดลองต่าง ๆ หลายแห่งให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี
ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร รวงมีหาง เมล็ดติดเปลือก มีอายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง น้ำหนัก 100 เมล็ด 3.65 กรัม เมล็ดมีขนาด ยาว 8.24 มิลลิเมตร
ผลผลิตค่อนข้างสูง ประมาณ 270 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณภาพมอท์ลเป็นที่ยอมรับในการผลิตเบียร์
แนะนำให้ปลูกในภาคเหนือ
เติบโตไม่ดีในสภาพอากาศร้อน ในสภาพพื้นที่ชื้นแฉะจะเป็นโรคต้นกล้าเน่า และเป็นโรคใบจุดสีน้ำตาลและโรคไหม้มาก