ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สับปะรด
พันธุ์ เพชรบุรี 2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. อัตราส่วนน้ำหนักเนื้อ : น้ำหนักผลเฉลี่ย 0.29 สูงกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 26 แกนเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางแกน 2.17 – 2.87 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 13.3 – 15.3 2. ผลทรงกระบอก Canning ratio 0.93 – 0.99 เหมาะสำหรับการบรรจุกระป๋อง 3. ความหวานเฉลี่ย 13.9 – 17.9 องศาบริกซ์ หวานกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย 14.4 องศาบริกซ์ 4. ตาตื้น ความลึกตาเฉลี่ย 0.73 – 0.81 เซนติเมตร 5. ผลผลิตเทียบเท่ากับพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ
เหมาะสมสำหรับปลูกในพื้นที่สภาพการผลิตสับปะรดทั่วไป
ควรมีการบริหารจัดการศัตรูโรคเหี่ยวสับปะรด : แช่หน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งพาหะนำโรคเหี่ยวสับปะรดก่อนปลูก และใช้หน่อจากแหล่งที่ไม่พบโรคเหี่ยวสับปะรดระบาด