ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช พริกใหญ่
พันธุ์ พิจิตร 2
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร 23 เปอร์เซ็นต์ สูงเทียบเท่าพริกลูกผสมแม่ปิง 80 ในฤดูปลูกปกติ (แล้ง) และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อปลูกในช่วงที่มีฝนตกชุก พจ. 27-1-2-1 ให้ผลผลิต 2,174– 2,926 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพริกแม่ปิง 80 ให้ผลผลิต 1,289–3,298 กิโลกรัม/ไร่ 2. มีต้นสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว โดยมีต้นสูง 78.3 เซนติเมตร พริกพื้นเมืองสูงประมาณ 57 เซนติเมตร ส่วนพริกแม่ปิง 80 สูงประมาณ 72 เซนติเมตร 3. ผลมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด คือ มีขนาดใหญ่เรียวยาว ยาว 11.7 เซนติเมตร เนื้อหนาเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร สีแดงเข้มและเผ็ดน้อย โดยมีความเผ็ด 26,800 สโควิลล์ ตรงกับความต้องการ ของโรงงานผลิตซอสพริก เผ็ดน้อยกว่าพริกแม่ปิง 80
จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ น่าน และเลย และพื้นที่อื่นๆ ที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
ควรเลือกพื้นที่ หรือฤดูที่มีอุณหภูมิต่ำ จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น