ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช พริกขี้หนูเลย
พันธุ์ ศรีสะเกษ 4
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ผลผลิตสดเฉลี่ยสูงถึง 1,596.29 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์เกษตรกร 10.60 เปอร์เซ็นต์ 2. มีค่าความเผ็ดเท่ากับ 73,879 SHU ค่าความเผ็ดต่ำกว่าพันธุ์เกษตรกร (220,169 SHU) จัดเป็นพริก ที่มีความเผ็ดต่ำที่เหมาะกับการเป็นพริกบริโภคสด
ปลูกได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิและนครพนม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่า ดินระบายน้าไม่ดี