ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปทุมมา
พันธุ์ เชียงราย 2
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระสวย สวยงาม แปลกใหม่ กลีบประดับส่วนบนและส่วนกลางมีสีชมพู ดูอ่อนหวาน ส่วนลักษณะช่อดอกของปทุมมาเชียงใหม่ชมพู เป็นทรงดอกบัว 2. ผลผลิตช่อดอกมาก 6-8 ดอก/กอ มากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มีจานวน 3-6 ดอก/กอ 3. การแตกกอดี ผลผลิตหัวพันธุ์ 5-9 หัว/กอ มากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มี 4-7 หัว/กอ 4. อายุการปักแจกันนาน 13 วัน มากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มีอายุการปักแจกัน 9 วัน
ที่ดอนและที่ลุ่ม ไม่มีนาท่วมขัง
เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของ โรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื นที่เดิม ที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี