ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันเทศ
พันธุ์ สุโขทัย 2
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,900 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 34 (จากการทดสอบพันธุ์ 3 สถานที่ ปี 2557) 2. สีเนื้อเมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชาติหวาน ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับสูงถึง 8 คะแนนจาก 10 คะแนน 3. มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 31.1 กรัม แคลอรี 130.47 กิโลแคลอรี/มันเทศ 100 กรัม และสารเบต้า-แคโรทีน 481 ไมโครกรัม/มันเทศ 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีสารเบต้า-แคโรทีน น้อยกว่า 10 ไมโครกรัม/มันเทศ 100 กรัม
มันเทศสายต้นที่คัดเลือกได้ สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและ ที่ราบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ้ำที่เดิม 2. การปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะทาให้แมลงศัตรูมันเทศเข้าทาลาย ดังนั้นควรให้น้ามันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย