ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันเทศ
พันธุ์ สุโขทัย 1
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,884 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 79.5 (จากการทดสอบพันธุ์ 3 สถานที่ ปี 2557) 2. สีเนื้อเมื่อสุกสีเหลืองเข้ม เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชาติหวานน้อย ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับสูงถึง 7 คะแนนจาก 10 คะแนน 3. มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 32.8 กรัม และแคลอรี 136 กิโลแคลอรีต่อ มันเทศ 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่มีคาร์โบไฮเดรต 24.5 กรัม และแคลอรี 106 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ 100 กรัม
มันเทศสายต้นที่คัดเลือกได้ สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและ ที่ราบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ้ำที่เดิม 2. การปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะทาให้แมลงศัตรูมันเทศเข้าทำลายดังนั้นควรให้น้ำมันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย