ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะขามเปรี้ยว
พันธุ์ ศรีสะเกษ 1
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. ให้ผลผลิตสูง 4.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ ร้อยละ 50.3 และสูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 162 หรือ 1.6 เท่า 2. ปริมาณเนื้อสูงร้อยละ 47.9 ซึ่งมากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ มีปริมาณเนื้อร้อยละ 43.2 หรือมากกว่า ร้อยละ 10.9 และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น มีปริมาณเนื้อร้อยละ 41.8 หรือมากกว่าร้อยละ 14.6 3. ฝักมีขนาดใหญ่ ความยาว 15.78 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษร้อยละ 3.5 และมากกว่า พันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 30 ความหนาฝัก 1.99 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษร้อยละ 15.6 และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 18.4 4. จานวนฝักต่อกิโลกรัมเท่ากับ 48.5 ฝัก น้อยกว่าพันธุ์ศรีสะเกษที่มีจานวนฝักเท่ากับ 50 ฝัก/กิโลกรัม และพันธุ์ท้องถิ่นที่มีจานวนฝักเท่ากับ 63.5 ฝัก/กิโลกรัม
สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ปลูกมะขามเปรี้ยวทั่วไป เช่น จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และศรีสะเกษ