ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันเทศ
พันธุ์ พิจิตร 2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,617 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 35 2. ปริมาณแป้งร้อยละ 23.4 คิดเป็นผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 36 3. มีปริมาณขนาดหัวที่โรงงานต้องการร้อยละ 86.2 ของน้ำหนักรวม มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 6.20
พื้นที่ปลูกทั่วไป ลักษณะดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และสุโขทัย
เมื่อใกล้อายุเก็บเกี่ยวหัวจะโผล่เหนือผิวดิน ซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายของด้วงงวง มันเทศ ดังนั้นควรมีการพูนโคนอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่ออายุหลังปลูก 30 วัน