ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะพร้าวลูกผสมสามทาง
พันธุ์ ชุมพร 2
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 108 ผล/ต้น/ปี หรือ 2,372 ผล/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 3 และ 32 ตามลำดับ 2. ผลขนาดกลาง โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย 1,509 กรัม/ผล มากกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 หรือเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 3. น้าหนักเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ยสูง 250 กรัม/ผล/ปี หรือ 584 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 2 และ 17 ตามลำดับ 4. น้ามันต่อเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 62 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และคิดเป็นผลผลิตน้ามันเฉลี่ย 17 กิโลกรัม/ต้น/ปี สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 6 และ 21 ตามลาดับ
ควรปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับมะพร้าว หมายถึง พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร/ปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน หรือมีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร/เดือน และดินมีการระบายน้ำได้ดีไม่มีน้ำท่วมขัง พื้นที่ปลูกไม่ควรเป็นดินดาน หรือดินที่มีชั้นหินแข็งอยู่ลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร
เนื่องจากการผลิตพันธุ์มะพร้าวเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จึงไม่ควรนำผลที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อเพราะจะทาให้ได้มะพร้าวที่มีการกระจายตัว