ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสงพันธุ์
พันธุ์ ขอนแก่น 9
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
1. ขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุ์มาตรฐานที่อยู่ในกลุ่มขนาดเมล็ดปานกลาง โดยมีน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 52.8 กรัม โตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 44.2 และ 48.5 กรัมร้อยละ 19 และ 9 ตามล้าดับ 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 264 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีผลผลิต ฝักแห้งเท่ากับ 247 และ 250 กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ 7 และ 6 ตามลำดับ