ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
พันธุ์ ชัยนาท 2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
1. ให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือก 2,132 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 84-1 ร้อยละ 3 และพันธุ์สวีทแวกซ์ 254 ร้อยละ 20 และให้ผลผลิตฝักปอกเปลือก 1,306 กิโลกรัม/ไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ชัยนาท 84-1 และสูงกว่าพันธุ์สวีทแวกซ์ 254 ร้อยละ 3 2. เมล็ดมีสีขาวม่วง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค 3. คุณภาพเหนียวนุ่ม เหมาะกับการรับประทานฝักสด 4. ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
ปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที่เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว เช่น จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สงขลา เป็นต้น
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์นี้ในแหล่งที่มีโรคราน้ำค้าง และโรคใบไหม้แผลใหญ่ระบาด ควรปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร