ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ ตากฟ้า 7
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
1. ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ด เฉลี่ย 196 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ร้อยละ 68 2. ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 3. ต้านทานต่อโรคใบหงิกในสภาพการปลูกเชื้อได้ดี ในระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 3 4. สมอมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 โดยมีน้ำหนักปุย 4.91 กรัมต่อสมอ 5. เปอร์เซ็นต์หีบ ความยาว และความละเอียดอ่อนของเส้นใย ดีกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 โดยฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 มีเปอร์เซ็นต์หีบ 36.6 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเส้นใย 1.02 นิ้ว ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวปานกลางและ มีความละเอียดอ่อนของเส้นใยในระดับปานกลาง (4.4) ในขณะที่พันธุ์ตากฟ้า 3 มีเปอร์เซ็นต์หีบที่ต่ำกว่าคือ 32.9 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเส้นใยเพียง 0.84 นิ้ว ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยสั้น และมีความหยาบของเส้นใยมากกว่า (5.3)