ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อยคั้นน้้า
พันธุ์ ศรีสำโรง 1
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. ให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตร/ไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ร้อยละ 14 และ 13 ตามลำดับ มีความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ ใกล้เคียงกับ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 และมีกลิ่นหอม 2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.47 ตัน/ไร่ โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ร้อยละ 14 ตามล้าดับ มีความหวานเฉลี่ย 13.69 ซีซีเอส และให้ผลผลิตน้้าตาล 2.53 ตันซีซีเอส/ไร่ 3. ต้านทานโรคแส้ดำ และโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
แนะนำให้ปลูกอ้อยคั้นน้้าพันธุ์ศรีส้าโรง 1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 ลำต้นค่อนข้างอ่อน ควรระมัดระวังในแหล่งที่มีหนูระบาด