ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 15
วันที่รับรอง 06 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 8 เดือน 2. ผลผลิตหัวสดสูงเฉลี่ย 4,632 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 10 18 5 และ 4 ตามลาดับ เมื่ออายุ 8 เดือน 3. เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเฉลี่ย 29.2 สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 72 คิดเป็นร้อยละ 4 1 และ 5 ตามลาดับ เมื่ออายุ 8 เดือน 4. ผลผลิตแป้งสูงเฉลี่ย 1,355 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 13 18 10 และ 2 ตามลาดับ เมื่ออายุ 8 เดือน
ปลูกได้ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วไปทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง.พื้นที่ที่ให้ ผลผลิตสูง เช่น จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น
ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบไหม้ในฤดูฝน