ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวฟ่าง
พันธุ์ อู่ทอง 1
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2525
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวฟ่างอู่ทอง 1 ได้จากการปลูกข้าวฟ่างสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งทำการผสมขึ้นเองโดยสถาบันวิจัยข้าวและสถาบันวิจัยพืชไร่นานาชาติในเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนำไปเปรียบเทียบพันธุ์มาตราฐานกับพันธุ์ เฮกการีเบา เฮกการีหนัก และพันธุ์ เคยู 257 โดยทำการทดลองที่สถานีทดลองพืชไร่อู่ทอง และในไร่เกษตรกรในปี พ.ศ.2521
ไม่ไวต่อช่วงแสง เมล็ดค่อนข้างใหญ่ น้ำหนัก 100 เมล็ดหนัก 3.4 กรัม สีเหลืองอ่อนลักษณะรวงยาวรีไม่แน่นมาก ต้นสูงประมาณ 150 เซนติเมตร อายุสั้น อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน หรือเก็บเกี่ยวได้หลังดอกบาน 30 วัน
ผลผลิตค่อนข้างสูง ประมาณ 550 กิโลกรัมต่อไร่ รวงค่อนข้างโปร่ง ทนแล้งดี ต้านทานต่อโรคราสนิม ทนทานต่อการหักล้มคุณค่าทางอาหารในการเลี้ยงสัตว์ดี มีแทนนินต่ำ 0.1 0เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 9.7 เปอร์เซ็นต์
ปลายฤดูฝนปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน
ต้านทานต่อโรคทางใบและโรคทางลำต้นได้ปานกลาง