ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
พันธุ์ นครสวรรค์ 5
วันที่รับรอง 06 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,176 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 ร้อยละ 10 และใกล้เคียงกับ พันธุ์ลูกผสมการค้า 2. มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 749 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อกระทบแล้งช่วงออกดอกนานหนึ่งเดือน (ผลผลิตลดลงร้อยละ 49 จากสภาพให้น้ำสม่ำเสมอ) สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 ร้อยละ 27 3. มีความต้านทานต่อโรคทางใบที่สำคัญ ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ต้านทานปานกลางต่อโรคราน้ำค้าง และโรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อ Maize dwarf mosaic virus (SCMV-MDB) 4. สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นที่อายุ 95-100 วัน ฝักแห้งเร็ว หรือมีความชื้นขณะเก็บเกี่ยวน้อยกว่า พันธุ์อื่นๆ ในขณะที่ต้นยังเขียวสด
ปลูกในพื้นที่หลังนาที่มีการให้น้ำชลประทาน แหล่งปลูกที่เกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วเพื่อปลูกพืชตาม หรือแหล่งปลูกที่มีการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ในภาคเหนือของไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5 เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดไว้ท้าพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป