ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
พันธุ์ นครสวรรค์ 4
วันที่รับรอง 06 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,092 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่านครสวรรค์ 2 ร้อยละ 7 และผลผลิตใกล้เคียงกับ พันธุ์นครสวรรค์ 3 และพันธุ์ลูกผสมการค้า 2. มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 695 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่านครสวรรค์ 3 ร้อยละ 12 เมื่อกระทบแล้งช่วงออกดอกนานหนึ่งเดือน โดยผลผลิตลดลงร้อยละ 49 ในขณะที่ พันธุ์นครสวรรค์ 3 ผลผลิตลดลงร้อยละ 54 จากสภาพให้น้้าสม่้าเสมอ 3. เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย 4. มีความต้านทานโรคราน้้าค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ในระดับปานกลาง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 4 สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน้ำดี สภาพดินไม่เป็นกรด หรือด่างมากเกินไป ในพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 4 เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป