ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ ชัยนาท 3
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 232 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ร้อยละ 13 และ 6 ตามลำดับ 2. ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72.2 กรัม 3. เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้น้าหนักสดถั่วงอกสูง และอัตราการเพาะถั่วงอก.1.:.5.7 คุณภาพของถั่วงอก รสชาติหวาน กรอบ และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 4. เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น ลักษณะวุ้นเส้นมีสีขาวใส และเหนียวนุ่ม 5. การสุกแก่ของฝักสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน
เหมาะสำหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป