ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดฝักอ่อน
พันธุ์ รังสิต 1
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2525
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
กองพืชไร่นำเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดฝักอ่อนมาจากแหล่งต่าง ๆในปี พ.ศ.2519 ทำการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นจำนวน 147 พันธุ์ ในปี พ.ศ.2520 ดำเนินการ 4 ปี ได้พันธุ์ข้าวโพดไร่ที่ดีกว่าข้าวโพดพันธุ์ต่างๆ ที่เกษตรกรใช้ปลูกเพิ่มโดยให้ผลผลิตสูงกว่ามีคุณภาพดีกว่าได้มาตรฐานตามที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
ลำต้นสีเขียว แข็งแรงการเจริญเติบโตดี เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเก็บฝักอ่อนอายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ให้ผลผลิตสูง ขนาด สีและรูปทรงของฝักสดที่ปอกเปลือกแล้วได้มาตรฐานสูง ตรงตามความต้องการของตลาด คือมีขนาด 1.0-1.5 x 4.0-9.0 เซนติเมตร ให้จำนวนฝัก 2-3 ฝักต่อต้น น้ำหนักฝักสด 1 กิโลกรัม จะมีฝักอ่อนปอกเปลือกแล้ว 12-13 ฝัก
ลำต้นแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วให้น้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือกและน้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้วสูงคือน้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือก 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้ว 100-175 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีหากพื้นที่นั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์พอเพียง
ไม่ต้านทานโรคราน้ำค้าง