ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 86-13
วันที่รับรอง 14 มกราคม 2556
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 หรือมันสำปะหลังCMR46-39-42 ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ที่มีแป้งสูงและผลผลิตสูงคือ CMR35-22-196 (ระยอง 11) กับพันธุ์พ่อที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมคือพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ในปี 2546 หลังจากผ่านการคัดเลือกพันธุ์และเปรียบเทียบเบื้องต้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ได้นำไปปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานและประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ ตลอดจนไร่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศรวม 14 จังหวัด ดำเนินการตั้งแต่ปี 2546-2554 มีจำนวนแปลงทดลองตั้งแต่ขั้นคัดเลือกพันธุ์จนถึงขั้นทดสอบพันธุ์รวมทั้งสิ้น 34 แปลงทดลอง
ความสูง 214 ซม. ลำต้นสีเขียวเงินจำนวนชั้นของการแตกกิ่ง 1 ชั้น ก้านใบสีเขียวอมแดงก้านใบ 15-20 ม. แฉกใบกลางรูปร่าง Oblanceolate(ใบหอกกลับ)ใบแรกที่เจริญเต็มที่สีเขียวแก่ยอดอ่อนสีม่วง ภายนอกหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อสีขาว
1. ให้ผลผลิตแป้งสูงเฉลี่ย 1,196 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 ร้อยละ 16 14 และ 9 ตามลำดับ
2. มีแป้งสูงเฉลี่ย 26.3% สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 ร้อยละ 14 11 และ 5 ตามลำดับ
3. ให้ผลผลิตหัวสดสูงเฉลี่ย 4,513 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 ร้อยละ 3 3 และ 4 ตามลำดับ
ปลูกได้ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วไป ทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตสูง เช่นชัยนาท ขอนแก่น เลย มหาสารคาม นครราชสีมา และอุบลราชธานี เป็นต้น
-