ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 13
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2556
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 13 หรืออ้อยโคลน 03-2-287 หรืออ้อยพันธุ์อู่ทอง 13 เป็นลูกผสมย้อนกลับชั่วที่ 3 (BC3) ของ Saccharum spontaneum มีขนาดลำเล็ก ความหวานสูง เจริญเติบโตเร็วและทนแล้งกับพันธุ์พ่ออู่ทอง 8 (ที่มีขนาดลำใหญ่ ผลผลิตสูง เป็นลูกผสมของพันธุ์ K 84-200 กับอู่ทอง 3) ทำการผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้ลูกผสมย้อนกลับอ้อย 398 ต้น ในปี 2546 ปี 2547 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้อ้อยที่ดี 84 โคลน ปี 2548 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้อ้อยที่ดี 14 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และอู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ปี 2549 – 2550 เปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยที่มีอ้อยทดลอง 43 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และ อู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี 2550 – 2552 เปรียบเทียบมาตรฐาน มีอ้อยทดลองเปรียบเทียบ 16 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และ อู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีและระยอง ปี 2550-2552 เปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อย มีอ้อยทดลอง 8 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และอู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ที่ไร่เกษตรกร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – 2552 ทดสอบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อย มีอ้อยทดลองเปรียบเทียบ 12 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และอู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ที่ไร่เกษตรกร อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลักษณะทรงกอเป็นแบบตั้งตรง การติดของกาบใบกับลำต้นหลวม ยอดสีเขียว ความยาวปล้อง 10 - 20 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 3.0 ซม. ลักษณะปล้องแบบป่องกลาง ปล้องมีการเรียงแบบค่อนข้างตรง มีไขที่ปล้องมาก สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง เมื่อไม่ต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว มีร่องเหนือตาตื้น ความนูนของตานูนมาก ตามีลักษณะห้าเหลี่ยม ลักษณะของทรงใบชัน-ตรง ใบกว้างปานกลาง 4-6 ซม. ลักษณะของลิ้นใบตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม ลักษณะหูใบขอบด้านนอกเป็นแบบใบหอกสั้น หูใบขอบด้านในเป็นแบบใบหอกยาว คอใบเป็นแบบสามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้ง กาบมีขนน้อย ออกดอกเล็กน้อย ความสูง 257 ซม. จำนวน 5.01 ลำต่อกอ มีจำนวนปล้อง 21 ปล้องต่อลำ อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน ความหวาน 13.84 ซีซีเอส
1.ในเขตใช้น้ำฝนให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 14.30 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 (10.70 ตัน/ไร่) ร้อยละ 34 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (9.88 ตัน/ไร่) ร้อยละ 45 2.ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.99 ตันซีซีเอส/ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ K 84-200 (1.51 ตันซีซีเอส/ไร่) ร้อยละ 32 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (1.40 ตันซีซีเอส/ไร่) ร้อยละ 42
ควรปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-13 ในพื้นที่เขตใช้น้ำฝน
ควรหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-13 ในพื้นที่มีน้ำขังและน้ำมาก เพราะอ้อยโคลนนี้เจริญเติบโตเร็วมาก จะทำให้ล้ม และไม่ควรปลูกในแหล่งที่มีประวัติโรคเหี่ยวเน่าแดงและโรคแส้ดำระบาด