ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 12
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2556
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 หรืออ้อยโคลน 02-2-477 หรืออ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่สุพรรณบุรี 80 (ผลผลิตสูง โตเร็ว หวานช้า ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง เป็นลูกผสมของ 85-2-352 กับ K 84-200) กับพันธุ์พ่ออู่ทอง 3 (ผลผลิตสูง หวาน ไม่ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงเป็นลูกผสมของอู่ทอง 1 กับอู่ทอง 2) ผสมข้ามพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ในปี 2545 ได้ลูกอ้อย 172 ต้น ปี 2546 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้อ้อย 32 โคลน ปี 2547 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้อ้อย 4 โคลน ปี 2549 – 2550 เปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยที่มีอ้อยทดลอง 43 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และอู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี 2549 – 2552 เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อย มีอ้อยทดลอง 16 โคลน มีพันธุ์ K 84-200 และ อู่ทอง 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ชัยนาทและระยอง ปี 2550 – 2552 เปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ที่ไร่เกษตรกร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี อ.บ่อพลอย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ลักษณะทรงกอเป็นแบบตั้งตรง การติดของกาบใบกับลำต้นหลวมปานกลาง ยอดสีเขียว ความยาวปล้อง 10-20 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3.0 ซม. ลักษณะปล้องแบบป่องกลาง ปล้องมีการเรียงแบบค่อนข้างตรง มีไขที่ปล้องมาก สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง เมื่อไม่ต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว มีร่องเหนือตาลึก ความนูนของตานูนมาก ตามีลักษณะรูปรี ลักษณะของทรงใบชัน-ตรง ใบกว้างมากกว่า 6 ซม. ลักษณะของลิ้นใบแถบตรงกลางพองออกปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง ลักษณะหูใบขอบด้านนอกเป็นแบบใบหอกสั้น หูใบขอบด้านในเป็นแบบยอดงอเข้า คอใบเป็นแบบสามเหลี่ยมฐานเรียบ กาบไม่มีขน และไม่ออกดอก ความสูง 219 ซม. จำนวน 4.63 ลำต่อกอ มีจำนวนปล้อง 19 ปล้องต่อลำ อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน ความหวาน 14.21 ซีซีเอส
1. ในเขตชลประทาน ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 16.92 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 (14.18 ตัน/ไร่) ร้อยละ 19 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (14.11 ตัน/ไร่) ร้อยละ 20 ส่วนผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.40 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 (2.06 ตันซีซีเอส/ไร่) ร้อยละ 17 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (1.94 ตันซีซีเอส/ไร่) ร้อยละ 24 2. ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง 3. ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ดำ
ควรปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12ในเขตชลประทาน
-