ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพด
พันธุ์ ลูกผสมสามทางสุวรรณ 2602
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดลูกผสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ผลการวิจัยได้ข้าวโพดลูกผสมระหว่างประชากร (Inter-population hybrid) คือ ข้าวโพดลูกผสมสามทางสุวรรณ 2602 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2525 จากการผสมระหว่างลูกผสมเดี่ยวภายในประชากรสุวรรณ 1(Intra-population hybrid) พันธุ์สุวรรณ 2301 (Ki 3 x Ki 11) กับสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 20 (Ki 20) ที่สกัดจากพันธุ์คาริเปนโยดีเอ็มอาร์ รอบคัดเลือกที่ 1 (Caripeño DMR(S)C1) ซึ่งให้เฮเทอโรซีสสูงกับพันธุ์สุวรรณ 1 การทดสอบพันธุ์จำนวน 37 การทดลอง ในปี พ.ศ. 2526-2527 ในสถานีทดลองและไร่กสิกรในแหล่งปลูกข้าวโพดต่าง ๆ
วันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 50 วัน ความสูงต้น 182 เซนติเมตร ความสูงฝัก 99 เซนติเมตร จำนวนต้นหักล้ม 1.3 เปอร์เซ็นต์ เปลือกหุ้มฝักมิดชิด ความชื้นเมล็ด 26 เปอร์เซ็นต์
1. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 955 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 2301 และพันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 8 11 เปอร์เซ็นต์ และ 23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 2. มีลักษณะทางการเกษตรอื่นๆ ที่ดี เช่น ต้านทานโรคราน้ำค้าง ต้านทานการหักล้ม เปอร์เซ็นต์ฝักเน่าต่ำ 3. ใบตั้งมีสีเขียวเข้ม ลำต้นและช่อดอกมีสีม่วง เมล็ดสีส้มเหลืองหัวแข็ง
พื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วไป
ห้ามเก็บเมล็ดทำพันธุ์เพราะทำให้ต้นไม่สม่ำเสมอ และผลผลิตลดลง 30 เปอร์เซ็นต์