ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์ สงขลา 84-1
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2555
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 หรือข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ CLei08056 เป็นสายพันธุ์แม่ที่มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ ยาว ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง และสายพันธุ์แท้ CLei08038 เป็นสายพันธุ์พ่อที่มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ และมีเยื่อหุ้มเมล็ดบาง ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้มาตั้งแต่ปี 2548 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา จนในปี 2550 สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเอง 5 ครั้ง ที่มีความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ได้จำนวนหนึ่ง จึงนำมาสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวในปี 2551 จากนั้น ประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ เปรียบเทียบเบื้องต้น มาตรฐาน ในท้องถิ่น และในไร่เกษตรกร ตามลำดับ รวมถึงประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638
ลักษณะของลำต้นแบบซิกแซก รากค้ำสีเขียวอ่อน โคนต้นอ่อนสีสีเขียวอ่อน ต้นสูง 180 ซม. ลักษณะช่อดอกตัวผู้ค่อนข้างตรง ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ปานกลาง ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางปานกลาง อับเรณูสีเหลือง เส้นไหมสีเขียวอ่อน ฝักบนสุดมีความยาว 17-19 ซม. ความกว้าง 5-6 ซม. รูปทรงฝักบนสุดแบบกึ่งทรงกระบอก ลักษณะการเรียงตัวของเมล็ดแบบแถวตรง เมล็ดสีเหลืองอ่อน ซังสีขาว ฝักความกว้าง 5.0 ซม. ความยาว 18.1 ซม. ค่าความหวาน 16.0 องศาบริกซ์ อายุออกไหม 55 วัน อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน
1.ให้ผลผลิตสูง โดยมีผลผลิตน้ำหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,858 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน้ำหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 2,165 กิโลกรัมต่อไร่ 2.มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคฝักสด โดยมีค่าความหวานสูงเฉลี่ย 16.0 องศาบริกซ์ มีเนื้อเมล็ดมาก แกนฝักเล็ก รสชาติฝักต้มดี
ปลูกได้ทั่วไปทั้งในสภาพดินไร่และดินนาของภาคใต้
-