ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลืองฝักสด
พันธุ์ เชียงใหม่ 84-2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2555
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หรือถั่วเหลืองฝักสดสายพันธุ์ MJO108-115 คัดเลือกได้จากคู่ผสมระหว่างพันธุ์ Chamame กับพันธุ์ 2808 ซึ่งพันธุ์ Chamame มีลักษณะเด่น คือ เมล็ดต้มสุกมีกลิ่นหอม ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดสูง ในขณะที่พันธุ์ 2808 เป็นพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่ไม่มีกลิ่นหอมแต่ให้ผลผลิตฝักสดมาตรฐานสูง และ ฝักดก โดยเริ่มผสมพันธุ์ฤดูฝน ปี 2554 และคัดเลือกแบบจดประวัติในชั่วรุ่นที่ 2-7 ในฤดูแล้งปี 2544 ถึงฤดูฝน ปี 2547 แล้วนำเข้าประเมินผลผลิตตามขั้นตอนปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้ ปี 2548 เปรียบเทียบเบื้องต้น ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 2 แปลง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยผลิตลพบุรี) 1 แปลง รวม 3 แปลง ปี 2549-2550 เปรียบเทียบมาตรฐานที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 4 แปลง ศูนย์วิจัพืชไร่ชัยนาท 2 แปลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยผลิตลพบุรี) 2 แปลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์) 2 แปลง และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 แปลง รวม 11 แปลง ปี 2551-2552 เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ในจังหวัดเชีงใหม่ 8 แปลง ชัยนาท 2 แปลง พิษณุโลก 2 แปลง ลพบุรี 2 แปลง และเพชรบูรณ์ 3 แปลง รวม 18 แปลง ปี 2552-2553 ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ 8 แปลง ชัยนาท 2 แปลง พิษณุโลก 2 แปลง ลพบุรี 2 แปลง และเพชรบูรณ์ 3 แปลง รวม 17 แปลง ปี 2553 ประเมินคุณสมบัติเฉพาะของสายพันธุ์ ได้แก่ การตอบสนองต่อปุ๋ย ความเสียหายเนื่องจากโรคและแมลง และระยะที่เหมาะสมเพื่อให้คุณภาพผลผลิตดี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณารับรองพันธุ์และแนะนำเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป
โคนต้นอ่อนสีม่วง การเจริญเติบโตแบบไม่ทอดยอด ใบสีเขียว กลีบดอกสีม่วง ฝักแก่สีเทา เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลือง มีขอสีเทา รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม อายุถึงออกดอก 35 วัน หลังจากงอก อายุถึงเก็บเกี่ยวฝักสด 69 วัน หลังจากงอก ความสูง 35.2 ซม. จำนวนฝักสดมาตรฐานเฉลี่ย 341 กิโลกรัม ผลผลิตฝักสดมาตรฐานเฉลี่ย 757 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 5.3 เปอร์เซ็นต์ มีเอปร์เซ็นต์โปรตีน 11.3 เปอร์เซ็นต์
1. ฝักสดต้มสุกให้เมล็ดมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ใกล้เคียงกับพันธุ์ Kaori ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าสำหรับปลูกในประเทศไทยในปัจจุบัน 2. ให้ผลผลิตฝักสดได้มาตรฐาน (ฝักยาว 4.5 ซม. กว้าง 1.5 ซม. และหนา 0.8 ซม.) ในฤดูแล้ง 757 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูฝน 963 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ Kaori ร้อยละ 116 และ 38 ตามลำดับ เฉลี่ยทั้ง 2 ฤดู 853 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ Kaori ร้อยละ 67 3. ความสามารถในการปรับตัวได้กว้าง สายพันธุ์ MJ0108-11-5 สามารถปรับตัวได้กว้าง และถ้าต้องการได้ผลผลิตสูง ในฤดูแล้งควรแนะนำปลูกในเขตเชียงใหม่ (2) และที่พิษณุโลก ส่วนในฤดูฝนควรแนะนำปลูกในเขตเชียงใหม่ (2) เช่นเดี่ยวกับในฤดูแล้ง และในเขตพื้นที่ลพบุรี
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์นี้สามารถปลูกให้ผลผลิตฝักสดมาตรฐานสูงในเขตภาคเหนือและภาคกลาง
-