ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ ลพบุรี 84-1
วันที่รับรอง 13 มกราคม 2554
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 หรือถั่วเหลืองสายพันธุ์ GC96026-10 เป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นเหม็นเขียวน้อย (null lipoxygenase) ที่เกิดจากคู่ผสม AGS129 x A Japanese var แล้วผสมย้อนกลับไปหา AGS129 จำนวน 5 ครั้ง โดยนำเข้ามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (Asian Vegetable Research and Development Center, AVRDC) ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2546 นำมาประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์และประเมินลักษณะต่างๆ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติทางด้านน้ำนมถั่วเหลืองที่ดีและให้ผลผลิตต่อไร่สูง ระหว่างปี 2547 ถึง 2553 มีขั้นตอนดังนี้ - การเปรียบเทียบเบื้องต้น ในปี 2547 ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี - การเปรียบเทียบมาตรฐาน ในปี 2548 ถึง 2549 ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี และประเมินคุณสมบัติทางด้านน้ำนมถั่วเหลืองกับสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ ในฤดูฝน ปี 2549 โดยตรวจวิเคราะห์ที่ บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ - การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ในปี 2550 ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดลพบุรีและสุโขทัย และตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านน้ำนมถั่วเหลืองของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่มีกลิ่นเหม็นเขียวน้อย - การทดสอบในไร่เกษตรกร ในปี 2551 และ 2552 ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อศึกษาผลของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันต่อคุณภาพทางด้านน้ำนมถั่วเหลือง และผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น จนกระทั่งได้ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นเหม็นเขียวน้อยแต่มีกลิ่นหอมของถั่วเหลือง มีคุณภาพที่ดีในการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง และให้ผลผลิตต่อไร่สูง - ในปี 2553 ศึกษาข้อมูลจำเพาะของถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ประกอบด้วย การศึกษาด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การศึกษาความต้านทานต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง และการศึกษาชนิดและปริมาณของแมลงที่เข้าทำลายตลอดฤดูปลูก
โคนต้นอ่อนสีม่วง กลีบดอกสีม่วง มีขนสีขาว ฝักแก่สีน้ำตาลอมเหลือง เปลือกเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน้ำตาลไม่มีเยื่อติดขั้วเมล็ด เปลือกเมล็ดแบบกึ่งมันกึ่งด้าน เมล็ดแก่รูปร่างค่อนข้างกลม ใบสีเขียวเข้ม มีใบย่อย 3 ใบและใบย่อยแคบ ก้านใบมีความยาว 18.5 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของลำต้นที่ระยะสร้างเมล็ดแบบกึ่งทอดยอด ผลผลิตเฉลี่ย 358 กิโลกรัมต่อไร่ มีจำนวนฝัก 48.7 ฝักต่อต้น มีเมล็ด 2.27 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด 15.8กรัม ต้นสูง 63.0 เซนติเมตร ความสูงของตำแหน่งฝักล่างสุดจากพื้นดิน 6.5เซนติเมตร อายุออกดอกในฤดูแล้ง 27 วัน ในฤดูฝน 29 วัน อายุเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง83 วัน ในฤดูฝน88 วัน มีโปรตีนในเมล็ด 37.4 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนในน้ำนมถั่วเหลือง 5.73 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหวาน 10.2 Brix
1. มีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองและกลิ่นเหม็นเขียวน้อยซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทผู้ผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในระดับอุตสาหกรรม 2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 358 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ร้อยละ 10 3. เมล็ดพันธุ์มีความงอกดีและมีความงอกสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ร้อยละ 9-12 ทำให้เก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น 4. ต้านทานต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง
แนะนำให้ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก
-