ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
พันธุ์ ชัยนาท 84-1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2554
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 หรือข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ CNW 80 เกิดจากการผสมระหว่างสายพันธุ์ CNW4305(S) 2-B-42-B-B-B ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากลูกผสมระหว่างพันธุ์ T-10-V-1 กับพันธุ์ WAXY-DMR โดยคัดเลือกให้มีความต้านทานโรคราน้ำค้างในแปลงปลูกเชื้อโรคราน้ำค้างในฤดูฝนปี 2545-2547 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท โดยวิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติและผสมตัวเอง 1 ครั้ง จนได้สายพันธุ์ F4305 1 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ทับกฤช (S) 2-B-B-14-B-B-80-1-1-B-B-B ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่มีรสชาติหวาน คุณภาพเหนียวนุ่ม จากไร่เกษตรกรบ้านทับกฤช ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นำมาปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติและผสมตัวเอง 1 ครั้ง จนได้สายพันธุ์แท้ทับกฤช M80 จากนั้นปี 2547-2549 ฤดูแล้งและฤดูฝน นำพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม CNW80 ไปทดสอบการให้ผลผลิตในแปลงเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิ่น เปรียบเทียบในท้องที่ และเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และศึกษาข้อมูลจำเพาะการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม ตั้งแต่ปี 2549-2553 รวม 26 แปลงทดลอง
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 หรือข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์ CNW80 มีลำต้นเขียวปนม่วงแดง รากค้ำจุนสีเขียวปนม่วงแดง เส้นไหมสีชมพู เปลือกหุ้มฝักเขียวปนม่วงแดง ไม่มีใบที่ปลายฝัก เมล็ดสีขาว จำนวนแถวเมล็ด 10-12 วันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 41-50 วัน วันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 41-52 วัน ฝักยาว 17.9 เซนติเมตร ต้นสูง202 เซนติเมตร ฝักสูง 112 เซนติเมตร ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 1,731 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณ Amylose 8.00 กรัมต่อ 100 กรัม คาร์โบไฮเดรท 72.07 กรัมต่อ 100 กรัม ปริมาณ Crude Fiber 1.87 Total Sugar 3.80
1. ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,731 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากพันธุ์บิ๊กไวท์ 852 ที่ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 1,714 กิโลกรัมต่อไร่ 2. มีคุณภาพความเหนียวนุ่ม 3. ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม
ปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีน้ำชลประทานให้ตลอดฤดูปลูก
เป็นพันธุ์ที่ไม่ต้านทานต่อโรคใบด่างจากเชื้อไวรัสและโรคราน้ำค้าง