ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 84-7
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2554
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 (KK4418) คัดได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ China no.1 กับพันธุ์ EC36892 ในปี 2536 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โดยปลูกชั่วที่ 1 ในปี 2537 และคัดเลือกสายพันธุ์ชั่วที่ 2-5 ระหว่างปี 2538 - 2540 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เปรียบเทียบเบื้องต้นในระหว่างปี 2541-2542 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เปรียบเทียบมาตรฐานในระหว่างปี 2543-2544 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เปรียบเทียบในท้องถิ่นในระหว่างปี 2545-2549 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เปรียบเทียบในไร่เกษตรกรในระหว่างปี 2550-2552 ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ทำการศึกษาข้อมูลจำเพาะของพันธุ์ในปี 2551-2553 ด้านปฏิกิริยาของพันธุ์ต่อโรคโคนเน่าขาว ราสนิม ใบจุด และยอดไหม้ ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต อัตราประชากร และการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี สรุปได้ดังนี้ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 จัดอยู่ในประเภท virginia ปลูกด้วยอัตราประชากร 48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอด 3 เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลาในการงอก 7-10 วัน อายุออกดอก 28-30 วัน อายุเก็บเกี่ยว 95-125 วัน มีทรงต้นพุ่มแผ่ ใบมีขนาดค่อนข้างเล็ก สีเขียวเข้ม แตกกิ่งแบบ alternate branching ไม่มีดอกบนลำต้นหลัก กิ่งมีดอก 2 ข้อ เว้น 2 ข้อ ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานปานกลางต่อโรคราสนิมและใบจุดดำ ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคยอดไหม้ ติดฝักกระจายรอบโคนต้น 25-30 ฝักต่อหลุม มี 2 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู การกะเทาะ 60-64 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักแห้ง 280-350 กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 52-56 กรัม เมล็ดมีการพักตัว 4-6 สัปดาห์ (ไม่งอกในแปลงขณะเก็บเกี่ยว)
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 (KK4418) มีลำต้นเขียว ใบสีเขียวเข้ม ทรงพุ่มแผ่กว้าง ลักษณะการแตกกิ่งแบบ alternate branching การติดฝักค่อนข้างกระจายรอบโคนต้น ดอกสีเหลือง เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีชมพู เส้นลายบนฝักเห็นได้ชัดเจน อายุถึงวันออกดอก 28-30 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 98-125 วัน จำนวนฝักต่อหลุม 25-30 จำนวนเมล็ดต่อฝัก 1-2 มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 52-56 กรัม การกะเทาะ 60-64เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตฝักแห้ง 282-350 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดมีโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมัน 50 เปอร์เซ็นต์
1. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 315 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ร้อยละ 15 และ 10 ตามลำดับ 2. มีขนาดขนาดเมล็ดโต โดยน้ำหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 54.3 กรัม ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และ ขอนแก่น 5 ร้อยละ 24 และ 13 ตามลำดับ
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 หรือถั่วลิสงสายพันธุ์ KK4418 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้โดยทั่วไปของสภาพการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทย
-