ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ กข 10
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2524
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียว กข 10 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้า กข 1 โดยอาบรังสีนิวตรอนเร็ว (fast neutron) ขนาด 1 กิโลแรด ที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2512 ทำการปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนได้สายพันธุ์ RD1'69-NF1U-G6-6 หลังจากนั้นได้นำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ต้นเตี้ย สูงประมาณ 115 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวเข้มใบค่อนข้างกว้าง เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.6 มิลลิเมตร
เมล็ดเรียวยาวไม่ร่วงง่ายต้านทานโรคไหม้ปานกลางคุณภาพข้าวสุกนุ่มเหนียวหุงต้มและรับประทานดีผลผลิตเฉลี่ย 660 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่ที่มีการชลประทานหรือควบคุมระดับน้ำได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล