ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ ตากฟ้า 84-4
วันที่รับรอง 04 มกราคม 2553
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ในปี 2540 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ได้ทำการผสมข้ามพันธุ์ฝ้าย ระหว่างพันธุ์ IRMA1243 ที่ใช้เป็นพันธุ์แม่ ซึ่งมีลักษณะใบมีขนปกคลุมหนาแน่น ทำให้เพลี้ยจักจั่นฝ้ายเข้าทำลายจนเกิดความเสียหายได้น้อย และมีคุณภาพเส้นใยที่ดี แต่ไม่ต้านทานต่อโรคใบหงิก กับพันธุ์ GDPSR 38-136 (ตากฟ้า 2) ที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อ ซึ่งเป็นพันธุ์ฝ้ายใบเรียบ มีผลผลิตและคุณภาพเส้นใยดี และต้านทานต่อโรคใบหงิก ปลูกคัดเลือกแบบเก็บรวม (bulk) ในชั่วรุ่นที่ 2-4 และแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) ในชั่วรุ่นที่ 5-6 ในสภาพที่ไม่พ่นสารกำจัดแมลงปากดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลี้ยจักจั่นฝ้าย และเพลี้ยอ่อน ตลอดจนมีการปลูกเชื้อทำให้ต้นฝ้ายเป็นโรคใบหงิก โดยในแต่ละชั่วรุ่น เก็บรวมเมล็ดจากต้นคัดที่มีขนปกคลุมใบ ซึ่งไม่ถูกทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ไม่เป็นโรคใบหงิก มีสมอดก ให้ผลผลิตดี แล้วนำไปปลูกคัดเลือกต่อไปจนถึงชั่วรุ่นที่ 5 โดยในชั่วรุ่นนี้ จะทำการคัดเลือกต้นฝ้ายที่มี ลักษณะเช่นเดียวกับที่คัดในชั่วรุ่นที่ 2-4 แต่เก็บเมล็ดแยกรายต้น ได้จำนวน 34 สายพันธุ์ แล้วนำไปปลูกแบบต้นต่อแถว (plant to row) ในชั่วรุ่นที่ 6 และคัดเลือกจนได้แถวหรือสายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอกันดี ได้จำนวน 14 สายพันธุ์ จากนั้น จึงทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี 2546-2551 ซึ่งพบว่า ฝ้ายสายพันธุ์ (IRMA1243/GDPSR38-136)-BBBB-4-B ให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยที่ดี และมีความต้านทานต่อโรคใบหงิก ระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่มีลักษณะที่ดีกว่า คือ ใบมีขนปกคลุม ทำให้ทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายมากกว่า และมีเปอร์เซ็นต์ปุยหรือเส้นใยสูง ทำให้มีผลผลิตเส้นใยสูงกว่า
กลีบดอก และอับละอองเกสรสีครีม โคนกลีบดอกด้านในมีสีต่างจากส่วนอื่นเล็กน้อย รูปร่างใบมีขอบใบหยักเว้าลึก จนทำให้เห็นเป็นแฉกได้ชัดเจน และจักใบมีลักษณะยกขึ้น ขนบนใบปานกลาง ลักษณะสมอรูปไข่ ต่อมสีหรือสารพิษก๊อสซิปอลที่สมอปานกลาง ลักษณะริ้วประดับดอก กว้าง หยักเป็นแฉก ค่อนข้างยาว ต่อมสีที่ริ้วประดับน้อย ทรงต้นแผ่กระจาย มีขนบนลำต้น ปุยหรือเส้นใยฝ้ายมีสีขาว ความสูงของต้น 130 เซนติเมตร อายุถึงออกดอก 52 วัน อายุถึงเก็บเกี่ยว 120 วัน จำนวนกิ่งผลต่อต้น 14 จำนวนสมอต่อต้น 22 น้ำหนักปุยฝ้ายรวมทั้งเมล็ดต่อสมอ 5.78 กรัม ผลผลิตเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเส้นใย 99 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38 ความยาวของเส้นใย 1.23 นิ้ว ความเหนียวของกลุ่มเส้นใย 24.3 กรัมต่อเท็กซ์ ความละเอียดอ่อนของเส้นใย 3.9 ไมโครแนร์ ความสม่ำเสมอของเส้นใย 56 %
1. ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 2. ต้านทานต่อโรคใบหงิกในสภาพการปลูกเชื้อได้ดี ในระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 2 3. ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ดเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ สูงในระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 2 4. เปอร์เซ็นต์หีบหรือเส้นใยสูงกว่าพันธุ์ตากฟ้า 2 และคุณภาพเส้นใยดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยมีความยาวถึง 1.23 นิ้ว และมีความเหนียวของกลุ่มเส้นใยกับความละเอียดอ่อนดีในระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 2
ปลูกได้ทั่วไปในแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศ
ไม่ควรปลูกในสภาพที่มีน้ำขัง หรือมีการระบายน้ำไม่ดี