ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ เจ้าขาวเชียงใหม่
วันที่รับรอง 23 มกราคม 2550
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ข้าวไร่สายพันธุ์เจ้าขาว (SPTC80187-126) ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยนายวิทูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่การเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2523 ปลุกคัดเลือกรวงต่อแถวในปี พ.ศ.2524 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้นในปี พ.ศ.2525-2527 และปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูงใน ปี พ.ศ.2527-2530 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหว่างปี พ.ศ.2531-2534 ที่แปลงทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาว ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีใน ปี พ.ศ.2535-2537 ที่ สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ.2537-2542 และ พ.ศ.2543-2546 ที่จังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
ข้าวเจ้าพันธุ์เจ้าขาวเชียงใหม่เป็นข้าวไวต่อแสง กาบใบ และใบมีสีเขียว ปล้องสีเหลืองอ่อน ทรงกอตั้งตรง มีทรงต้นตั้งตรง ลำต้นไม่ล้ม สูงเฉลี่ย 145 เซนติเมตร ไม่มีขน ต้านทานต่อโรคไหม้ ขนาดของเมล็ดข้าวเปลือกยาว 10.03 มิลลิเมตร กว้าง 3.12 มิลลิเมตร และหนา 2.41 มิลลิเมตร ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง ยาว 7.29 มิลลิเมตร กว้าง 2.70 มิลลิเมตร และหนา 1.99 มิลลิเมตร ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 20 กันยายน ลักษณะรวงมีระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงยาว รวงมีขนาดยาวเฉลี่ย 24 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 20 ตุลาคม ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ 389 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นที่ระดับความสูง 1,000-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์ มีปริมาณอมิโลส 18.7 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน (90 มิลลิเมตร) และอัตราการยึดตัวของข่าวสุก 1.83 เท่า
1.)ให้ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ 389 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นที่ระดับความสูง 1,000-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.)เป็นข้าวเจ้าชนิดไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ในพื้นที่ระดับความสูง 800-1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.)คุณภาพการสีดี ให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและข้าวเต็มเมล็ดสูง ข้าวสุกอ่อนนุ่ม 4.)ต้านทานโรคไหม้ (Pyricularia grisea Sacc.)
พื้นที่สภาพไร่ในภาคเหนือตอนบนที่มีระดับความสูง 800-1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพธรรมชาติ