ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช หม่อนผลสด
พันธุ์ เชียงใหม่
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์หม่อนผลสดที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยมานานหลายสิบปี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน อีกทั้งไม่มีชื่อพันธุ์มาก่อน สามารถสืบค้นต้นกำเนิดได้เพียงว่าในราวปี 2515 นายโกสิ่ว แซ่โก ได้นำพันธุ์จากอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาปลูกไว้ในสวนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526-2547 ศูนย์วิจัยหม่อนไหมอุดรธานี ศูนย์วิจัยหม่อนไหมแพร่ และสถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจ รวบรวมพันธุ์หม่อนผลสด นำมาเปรียบเทียบผลผลิต ศึกษาวิธีการเขตกรรม จนพบว่า เป็นพันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี เหมาะสำหรับบริโภคสด และแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม จึงเสนอเป็นพันธุ์หม่อนผลสด
ลำต้นตั้งตรง ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ ทยอยออกดอกประมาณ 30 วัน ผลแก่มีสีแดง ผลห่ามสีแดงดำ ผลสุกสีม่วงดำ ความยาวผลเฉลี่ย 2.90 เซนติเมตร ความกว้างผลเฉลี่ย 1.05 เซนติเมตร น้ำหนักผลสุกเฉลี่ย 2.50 กรัม อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 34-45 วัน หลังผลิดอก ฤดูเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคมถึงเมษายน ผลผลิตในฤดูกาล1,733 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ค่าเฉลี่ย 3-5 ปี ) ผลผลิตนอกฤดู 803 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ปีที่ 3 )
ให้ผลผลิตผลสดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีผลขนาดใหญ่และปริมาณกรดสูง เหมาะสำหรับบริโภคสดและการแปรรูป สามารถกำหนดเวลาให้ผลผลิตได้ด้วยวิธีการบังคับให้ออกดอก ติดผลนอกฤดูกาลขยายพันธุ์ได้ง่าย
ปลูกได้ในพื้นที่ดอนของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าเป็นพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้ในระหว่างที่ต้นหม่อนออกดอก ติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวจะทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น
ไม่ต้านทานต่อโรครากเน่า ต้องการน้ำในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระหว่างการออกดอกติดผลจนเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีผลผลิตสูง