ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ สุพรรณบุรี 3
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2548
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวสายพันธุ์ SPR90008-58-1-1-3 คัดได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลูกผสมกลับครั้งที่ 2 (BC2) ของ Basmati 370*3/กบ 7 กับพันธุ์ IR68 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ข้าวสายพันธุ์ SPR90008-58-1-1-3 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน (ปลูกโดยวิธีปักดำ) และประมาณ 115 วัน (ปลูกโดยหว่านน้ำตม) ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีทำการประเมินผลตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ระหว่าง ปี 2533-2546
ข้าวสายพันธุ์ SPR90008-58-1-1-3 ลำต้นแข็ง ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้ง ผลผลิตเฉลี่ย 722 กิโลกรัม/ไร่ มีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 10.66 มิลลิเมตร กว้าง 2.51 มิลลิเมตร หนา 2.09 มิลลิเมตร มีน้ำหนักข้าวเปลือกต่อถังเฉลี่ย 11.5 กิโลกรัม
1.)ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 2.)ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง เช่นเดียวกับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 3.)ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 722 กิโลกรัม/ไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์สุพรรณบุรี 1
พื้นที่นาชลประทานภาคกลางที่ทำนาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหา การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคใบจุดสีน้ำตาลในสภาพธรรมชาติ