ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ อยุธยา 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวสายพันธุ์ HTAFR85035-B-R-R-7-9 คัดได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อู่ตะเภากับข้าวนาสวนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองข้าวหันตราในปี 2528 ปลูกและคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมแบบเก็บรวม (bulk method) และปลูกเร่งชั่วอายุ (rapid generation advance-RGA) จนถึงชั่วที่ 5 คัดเลือกชั่วที่ 6-7 แบบสืบตระกูล (pedigree method) จนได้สายพันธุ์ HTAFR85035-B-R-R-7-9 2534-2536 นำไปศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีในปี 2537-2539 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีพร้อมทั้งศึกษาศักยภาพในการให้ผลผลิตในสภาพน้ำตื้นและน้ำลึก ในปี 2540-2542 ปลูกทดสอบผลผลิตและสาธิตในนาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และในปี 2542-2544 ทำการทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนในพื้นที่ดินเปรี้ยวในศูนย์วิจัยข้าวปราจีนและในนาเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2545-2546 ปลูกทดสอบผลผลิตและสาธิตในนาเกษตรกรจังหวัดอยุธยา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ข้าวสายพันธุ์ HTAFR85035-B-R-R-7-9 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงออกดอก 6-10 พฤศจิกายน มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงถึง 842 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับน้ำ 25 เซนติเมตร และ 546 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับน้ำ 100 เซนติเมตร เมล็ดมีรูปร่างเรียว ข้าวกล้องยาว 7.83 มิลลิเมตร มีท้องไข่น้อยถึงปานกลาง (0.72-1.26) เป็นข้าวเจ้าอมิโลสสูง (28.4 เปอร์เซ็นต์)
ข้าวน้ำลึกพันธุ์อยุธยา 1 เป็นข้าวเจ้ามีทรงกอตั้งตรงสูง 142-223 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ใบมีขนน้อย เปลือกเมล็ดมีขนสั้น ขนาดของเมล็ดข้าวเปลือก (กว้างxยาวxหนา) 11.26 x 2.82 x 2.16 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวมีขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา) 7.69 x 2.32 x1.87มิลลิเมตร ออกดอกประมาณวันที่ 6-10 พฤศจิกายน ไม่ล้มในระดับน้ำตื่น ชูรวงได้ดีในระดับน้ำลึก การร่วงของเมล็ดอยู่ในระดับปานกลาง มีระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์ ทนน้ำท่วมปานกลาง จมอยู่ใต้น้ำได้นาน 7 วัน ในช่วงอายุกล้า 30-40 วันหลังจากข้าวงอกให้ผลผลิต 546 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ำลึก 100 เซนติเมตร) และ 842 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ำลึก 25 เซนติเมตร) มีปริมาณอมิโลส 28.4 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุก 54 มิลลิเมตร การยึดตัวของเมล็ดข้าวสุก 1.7 เท่า ข้าวหุงสุกมีลักษณะแข็งและร่วน
1.)เป็นข้าวน้ำลึกที่มีรูปทรงต้นแบบใหม่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงที่ระดับน้ำ 25 เซนติเมตร ให้ผลผลิต 842 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำลึก 100 เซนติเมตร ให้ผลผลิต 546 กิโลกรัมต่อไร่ 2.)อายุเบากว่าข้าวพันธุ์ปราจีนบุรี 2 ออกดอก 6-10 พฤศจิกายน สามารถปลูกในพื้นที่ ที่น้ำแห้งนาประมาณต้นเดือนธันวาคม 3.)มีความสามารถยืดปล้อง ทนน้ำท่วมและทนแล้งได้ดีกว่าพันธุ์ปราจีนบุรี 2 ทนดินเปรี้ยว (PH 4.6–5.1) ได้ดีในระดับเดียวกัน 4.)ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและต้านทานได้ดีกว่าพันธุ์ปราจีนบุรี 2 หันตรา 60 กข 19 และเหลืองประทิว 123 5.)สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นบะหมี่ ขนมจีน ก๋วยจั๊บ
พื้นที่นาน้ำลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร ในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ที่น้ำแห้งนาประมาณเดือนธันวาคมโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สิงห์บุรี และลพบุรี