ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ชัยนาท 2
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 2 หรือ ข้าวสายพันธุ์CNT87040-284-1-4 คัดได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ข้าวเจ้าพันธุ์หอมพม่า (Hawm Pamah) GS.No.3780 จากศูนย์ปฏิบัติการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุม (เป็นข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองเก็บมาจากจังหวัดกาญจนบุรี) กับสายพันธุ์ IR 11418-19-2-3 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรคแมลงหลากหลาย ในปี 2530 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ปลูกข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 1 แบบ hybrid check plot ปี 2531 ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 2 แบบหมู่ (bulk method) ปี 2532 ชั่วที่ 3 ถึง ชั่วที่ 5 แบบสืบตระกูล (pedigree method)ปี 2533-2535 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้นและขั้นสูง ปี 2536-2537 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีระหว่างสถานี และในนาราษฎร์ ปี 2538-2545 จนคัดได้สายพันธุ์ CNT87040-284-1-4 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น ประมาณ 103-105 วัน สูง(วัดถึงปลายรวง)ประมาณ 95 เซนติเมตร(ในฤดูนาปี) และ 83 เซนติเมตร(ในฤดูนาปรัง) มีลักษณะทรงกอแบะ ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบธงเป็นแนวนอน รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงยาว ต้นแข็ง ไม่ล้ม ใบค่อนข้างแก่เร็ว ให้จำนวนรวงประมาณ 413 รวง/ตารางเมตร น้ำหนักข้าวเปลือกเฉลี่ย 10.57 กิโลกรัมต่อถัง เปลือกเมล็ดสีฟาง ข้าวเปลือกยาว10.59 มิลลิเมตร กว้าง 2.46 มิลลิเมตร หนา 2.11 มิลลิเมตร ข้าวกล้องยาว 7.72 มิลลิเมตร กว้าง 2.12 มิลลิเมตร หนา 1.76 มิลลิเมตร เมล็ดมีระยะพักตัวประมาณ 5 สัปดาห์
ทรงกอแบะ ปล้องมีสีเหลืองอ่อน ใบสีเขียวเข้ม กาบใบสีเขียว มีขนที่ใบ ยอดเมล็ดมีสีขาว เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือก ส่วนปลายเมล็ดขนาดข้าวเปลือกเฉลี่ย (กว้างxยาวxหนา) 10.59x2.46x2.11 มิลลิเมตร ขนาดข้าวกล้องเฉลี่ย (กว้างxยาวxหนา) 7.72x2.12x1.76 มิลลิเมตร ท้องไข่น้อย ใบธงเป็นแนวนอน รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงยาว ลำต้นแข็งไม่ล้ม การแก่ของใบค่อนข้างเร็ว ความสูง (ถึงปลายรวง) 83 เซนติเมตร การร่วงเมล็ดปานกลาง อายุ 103 วัน (ฤดูนาปรัง) 105 วัน (ฤดูนาปี) เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม มีระยะพักตัว 5 สัปดาห์ มีปริมาณอมิโลส 29.02 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุก 98 มิลลิเมตร การยึดตัวของข้าวสุก 1.71 เท่า
1.)เป็นข้าวอายุสั้น(103-105 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านตม) ซึ่งสั้นกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ประมาณ 7-9 วัน 2.)ต้นเตี้ย สูงประมาณ 83-95 เซนติเมตร 3.)คุณภาพการหุง เป็นข้าวร่วน มีกลิ่นหอม เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ชอบข้าวร่วนประเภทข้าวเสาไห้ แต่มีกลิ่นหอม 4.)ค่อนข้างต้านทานถึงต้านทาน ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดีกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 5.)ให้ผลผลิตเฉลี่ย 657 กิโลกรัมต่อไร่(ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม) ซึ่งใกล้เคียงกับพันธุ์ปทุมธานี 1 (643 กิโลกรัมต่อไร่)
แนะนำให้ปลูกในพื้นที่การทำนาชลประทาน ที่มีการทำนาอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ซึ่งน้ำท่วมเร็วในฤดูฝน มีช่วงระยะเวลาการทำนาค่อนข้างจำกัดเพื่อสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา