ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ เชียงใหม่ 6
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2553
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเหลืองสายพันธุ์ MJ 9518-2 คัดเลือกมาจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ KUSL 20004 กับพันธุ์ เชียงใหม่ 5 ซึ่งพันธุ์ KUSL 20004 เป็นสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาจากการผสมระหว่างพันธุ์ Clark 63 กับ Orba มีลักษณะเด่น คือ ต้านทานต่อโรคใบจุดนูนและให้ผลผลิตสูง ในขณะที่พันธุ์เชียงใหม่ 5 เป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคราสนิมและต้านทานโรคราน้ำค้าง โดยเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ฤดูแล้งปี พ.ศ.2538 - ฤดูฝนปี พ.ศ.2551 ดำเนินการคัดเลือก เปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ชัยนาท ขอนแก่น พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ลพบุรี ปราจีนบุรี และสุโขทัย เป็นต้น สรุปทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2553 รวมระยะเวลา 15 ปี
โคนต้นอ่อนสีม่วง รูปแบบการเจริญเติบโตกึ่งทอดยอด ใบสีเขียว กลีบดอกสีม่วง ฝักแก่สีน้ำตาลเข้ม เปลือกเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดสีน้ำตาล สีขนสีน้ำตาลอ่อน รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม อายุออกดอกหลังจากงอกเฉลี่ย 2 ฤดู 35 วัน อายุเก็บเกี่ยวหลังจากงอกเฉลี่ย 2 ฤดู 94 วัน ความสูงเฉลี่ยเฉลี่ย 2 ฤดู 66.7 เซ็นติเมตร จำนวนข้อต่อต้นเฉลี่ย 2 ฤดู 14 ข้อ จำนวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ย 2 ฤดู 1.9 กิ่ง จำนวนฝักต่อต้นเฉลี่ย 2 ฤดู 36.3 ฝัก ผลผลิตเฉลี่ย 2 ฤดู 322 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 21 เปอร์เซ็นต์โปรตีน 34.1
1.ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ สจ. 5 และ เชียงใหม่ 60 ในฤดูแล้ง (367 กิโลกรัมต่อไร่) ประมาณร้อยละ 12 และ 15 ในฤดูฝน (289 กิโลกรัมต่อไร่) ประมาณร้อยละ 13 และ 12 และรวมทั้ง 2 ฤดู (322 กิโลกรัมต่อไร่) ประมาณร้อยละ 12 และ 13 2. ทนทานต่อโรคราสนิมและต้านทานต่อโรคราน้ำค้างสูงกว่าพันธุ์ สจ. 5 และเชียงใหม่ 60
ปรับตัวได้กว้างสามารถปลูกให้ผลผลิตสูงในท้องที่ต่างๆ ยกเว้นพื้นที่ดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว เช่น สภาพดินนาจังหวัดชัยนาท