ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 11
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2553
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มันสำปะหลังพันธุ์ CMR35-22-196 เป็นลูกผสมที่พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2535 ที่เริ่มดำเนินการจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ซึ่งให้ผลผลิตสูง คือ พันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์พ่อซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง คือ พันธุ์ OMR29-20-118 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หลังจากผ่านการคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองแล้ว ได้นำไปประเมินผลที่ศูนย์วิจัย ฯ และไร่เกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญรวม 14 จังหวัด มีจำนวนแปลงทดลองตั้งแต่ขั้นตอนคัดเลือกพันธุ์จนถึงทดสอบพันธุ์ ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ.2535-2548 รวมทั้งสิ้น 60 แปลง นำข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่นถึงทดสอบพันธุ์ จำนวน 53 แปลง มาใช้ในการเสนอขอรับรองพันธุ์ สรุปทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2552 รวมระยะเวลา 17 ปี
ลำต้นสีเขียวเงินมีความสูง 192 เซ็นติเมตร ก้านใบสีเขียวอมแดงมีความยาว 15-20 ซม ยอดอ่อนสีม่วง หัวมันสำปะหลังภายนอกสีน้ำตาลเข้ม มีเนื้อภายในสีขาว ผลผลิตหัวสด 4.44 ตันต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.1 ผลผลิตแป้ง 1.17 ตันต่อไร่ เปอร์เซ็นต์มันแห้ง 42.8 ผลผลิตมันแห้ง 1.90 ตันต่อไร่ ระดับการเข้าทำลายของไรแดง เพลี้ยแป้ง และแมลงหวี่ขาว 3.4 2.1 และ 2.0 ตามลำดับ
1. ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4.44 ตันต่อไร่ มีแป้ง 26.1 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเด่น คือ มีเปอร์เซ็นต์แป้งและผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทุกพันธุ์โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 9 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 3.9, 1.4, 4.9 และ 3.2 % และผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 16, 2, 7 และ 11 ตามลำดับ ช่วยให้เกษตรกรขายหัวมันได้ราคาสูงและภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุดิบคุณภาพดี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 2. ต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาลดีกว่าพันธุ์ระยอง 1 ระยอง 9 และระยอง 90
ให้ผลผลิตได้ดีในพื้นร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทราย ที่มีสภาพดินเป็นกรดอ่อน ๆ ถึงเป็นด่างอ่อน ๆ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง (ปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 1%) ตัวอย่างเช่น ชุดดินวังไฮ ชุดดินตาคลี และชุดดินกำแพงแสน
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 1 ปี เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแต่สะสมน้ำหนักช้าถ้าเก็บเกี่ยวเร็วจะให้ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์มาตรฐานอื่น ๆ