ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พันธุ์ นครสวรรค์ 3
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2552
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม NSX 042029 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวอายุยาว สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 110-115 วัน เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า 1 (Nei 452008) เป็นพันธุ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei 452015 เป็นพันธุ์พ่อ ซึ่งสร้างและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และได้นำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในศูนย์วิจัยฯ ศูนย์บริการฯ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนเปรียบเทียบพันธุ์ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเมล็ดพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ สรุปดำเนินการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2552 รวมระยะเวลา 9 ปี
ลักษณะของลำต้นตั้งตรง กาบใบที่ตำแหน่งฝักบนสุดสีเขียว ใบทั้งหมด 23 ใบ เปลือกดอกย่อยและอับเรณู (อับสด) มีสีม่วง ไหมสีแดง รูปทรงฝักกึ่งทรงกระบอก-ทรงกรวย เมล็ดสีส้มชนิดหัวแข็ง ซังสีขาว ผลผลิตเมล็ด 1,150 กิโลกรัมต่อไร่ อายุออกไหม 55 วัน อายุออกดอกตัวผู้ 54 วัน อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นสูง 196 เซ็นติเมตร จำนวนฝัก 1.2 ฝักต่อต้น แถวเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย 36 แถว การเกิดโรคราน้ำค้างในสภาพการปลูกเชื้อร้อยละ 18.03
1. )ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,106 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 72 และนครสวรรค์ 2 ร้อยละ 20 และ 4 และผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์ลูกผสมการค้า ซีพี-ดีเค 888 2. )มีความทนแล้งในระยะออกดอกโดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 836 กิโลกรัมต่อไร่ 3. )เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย
ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตข้าวโพดของประเทศไทย เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม NSX 042029 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม NSX 042029 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมไม่แนะนำให้เกษตรกรเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป