ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ดาหลา
พันธุ์ ตรัง 5
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2551
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เกิดจากการรวบรวมพันธุ์ที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังและได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ ในภาคใต้ ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งจากแหล่งธรรมชาติและสวนปลูกเพื่อการค้า ดาหลาพันธุ์ตรัง 5 มีลำต้นสีเขียว ใบสีเขียว กลีบประดับสีชมพู ตั้งแต่ พ.ศ.2539-2542 ต่อมาปี พ.ศ.2541-2542 ได้คัดเลือกโดยใช้มาตรฐานเบื้องต้นและปลูกเปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง เมื่อปี พ.ศ.2542-2545 ดาหลาตรัง 5 ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 12 ปี
มีทรงกอ ตั้งตรงช่อดอกมีขนาดกว้าง 15.2 เซนติเมตร สูง 8.5 เซนติเมตรมีกลีบประดับสีแดงเข้ม ช่อดอกยาว 78 เซนติเมตร ก้านดอกสีม่วงแดง มีหน่อแตกใหม่ประมาณ 36 หน่อต่อกอต่อปี เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 41 วัน เก็บเกี่ยวเมื่อบาน 50 เปอร์เซ็นต์ 47 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 52 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 47 ดอกต่อกอต่อปี
เมื่อตัดขนาดดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 14 วัน ตัดขนาดดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการปักแจกันนาน 11 วัน ช่อดอกสีแดงเข้ม หรือ R 46 A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 48 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก)
ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่รำไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,144 มิลลิลิตรต่อปี
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง