ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ดาหลา
พันธุ์ ตรัง 4
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2551
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เกิดจากการรวบรวมสายต้นจากจังหวัดยะลาซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังและได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ ในภาคใต้ และภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกธรรมชาติและสวนปลูกเพื่อการค้า ในปี พ.ศ. 2539-2542 ต่อมาปี พ.ศ.2542-2545 ได้คัดเลือกโดยใช้มาตรฐานเบื้องต้นและปลูกเปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้นำดาหลาพันธุ์ตรัง 4 ซึ่งมีลักษณะลำต้นสีเขียว ใบเขียว กลีบประดับสีชมพู ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 12 ปี
มีทรงกอตั้งตรง กลีบประดับสีชมพู ก้านช่อดอกสีเขียว ช่อดอกมีขนาดกว้าง 12.8 เซนติเมตร สูง 5.7 เซนติเมตร มีหน่อใหม่ 53 หน่อต่อกอต่อปี มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 48 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 54 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 59 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อปี
ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปี หลังปลูก) ช่อดอกสีชมพูหรือ R 56 A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS) เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 13 วัน ถ้าตัดขณะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 7-8 วัน
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รำไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,144 มิลลิเมตรต่อปี
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง