ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ดาหลา
พันธุ์ ตรัง 3
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2551
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เกิดจากการรวบรวมสายต้นจากจังหวัดยะลาซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังและได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ ในภาคใต้ และภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกธรรมชาติและสวนปลูกเพื่อการค้า ในปี พ.ศ. 2539-2542 ต่อมาปี พ.ศ.2542-2545 ได้คัดเลือกโดยใช้มาตรฐานเบื้องต้นและปลูกเปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง จากนั้นได้นำดาหลาพันธุ์ตรัง 3 ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีลำต้นสีเขียว กลีบประดับสีแดง ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 12 ปี
มีทรงกอตั้งตรง มีกลีบประดับช่อดอกมีขนาดกว้างกว้าง 15.6 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร ก้านสีเขียว ช่อดอกยาว 64 เซนติเมตร มีหน่อใหม่ 43 หน่อต่อกอต่อปี มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 49 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 55 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 60 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 106 ดอกต่อกอต่อปี
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 106 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปี หลังปลูก) กลีบประดับสีแดง หรือ R 47 B โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS) เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการปักแจกัน 8 วัน และตัดขณะดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รำไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,144 มิลลิเมตรต่อปี
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง